hh      mm      nn      pp      ss      ff      kk      rr      vv      yy
_iolin
_et
_ed
_ose
_ish
  iolin  iolin  et  et  ed  ed  ose  ose  ish  ish
_ing
_ey
_ig
_and
_abbit
  ing  ing  ey  ey  ig  ig  and  and  abbit  abbit
_ellow
_ork
_an
_ock
_o-yo
  ellow  ellow  ork  ork  an  an  ock  ock  o-yo  o-yo
_encil
_ap
_un
_orse
_onkey
  encil  encil  ap  ap  un  un  orse  orse  onkey  onkey

Back: L7space / Phonics / Grid